[personal profile] beadturtle
Пишу не дуже часто. В основному занотовую тут результати усіляких творчих спроб у рукоділлі та кулінарії, а також враження від прогулянок і подорожей по рідній Швейцарщині та по інших краях.

У моєму старому журналі, ще в милому житті в ЖЖ, були колись мк по бісеру і вишивці темарі, вони писались давно, ще до війни, на російській мові. Копіювати їх сюди просто як вони були не хотілось, не тільки через мову. За останні роки накопичилось досить багато нової інфи. Отже планую поступово тут потроху викладати старі мк, але вже українською і з урахуванням нової інформації по тій чи іншій темі.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Style Credit