[personal profile] beadturtle
Ходили сьогодні на гору Хохштуклі (Hochstuckli), нескладний, приємний маршрут на пів дня.
20170709_s05

Почитнається маршрут у селищі Заттель (Sattel) біля канатної дороги.

20170709_s02
Ми канатку традиційно проігнорували і підіймались у гору стежкою, що йшла вздовж кататки. До верхньої станції дійшли приблизно за годину.

20170709_s03
Далі пройшли по підвісному місточку довжиною 374m, це найдовший підвісний міст у Європі, і пішли по марштуру №4 на гору Хохштуклі. На сайті цього району є карта всіх прогулянкових маршрутів, можна також роздруковану карту взяти безкоштовно біля білетніх кас канатки.

20170709_s04
Всі маршрути добре промаркіровані, скрізь на перехрестях доріг є вказівники.

Краєвиди відкриваються по дорозі захоплюючі. Навіть при такій от хмарній погоді добре видно всі гори на горизонті.

20170709_s06
На передньому плані між двох озер гірський масив Рігі.

20170709_s07
Це вже погляд з вершини Хохштуклі. Великі скелі на передньому плані - гори Мітен, на них ми вже раніше якось піднімались.

20170709_s01
Панорама, знята з вершини. Всі світлини трохи сірі вийшли, але у хмарної погоди є і свої переваги - приємно йти, прохолодний вітерець і сонце не пече в голову.
Униз ми йшли іншим маршрутом, але на півдороги почався дощ, то вже не фотографували нічого, побігли швидше до машини.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Style Credit