[personal profile] beadturtle
Щойно повернулися з короткої відпустки, каталися на лижах у Церматі. Зазвичай ми їздимо туди у січні, але цього року вирішили спробувати покататися у березні. Хоча з погодою повезло, було сонячно і тепло весь тиждень, але стан снігу важкий, черги на канатку іноді втомлювали... отож вирішили, що наступного року поїдемо таки знову у січні, ну одягнемося потепліше. Ось зняла коротке відео-настрій з Манфредом на фоні Матерхорну

В старому жж я розказувала про наші зимові відпустки у цьому районі. Перетаскувати сюди ті старі пости не стала, гуглівські фото можуть зараз глючити, тож зробила просто підбірку з типовими картинками по темі нашого катання на лижах у Церматі у різні роки і виклала її в альбомі на флікрі  Кому цікаво, можна там переглянути.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Style Credit