[personal profile] beadturtle
Якось місцевий бісерний магазин прислав мені із замовленням у подарунок новий вид намистин - пінчі (pinch beads). З англійської ця назва перекладається як приплюснутий, зплющений. А на фейсбуці у стрічці новин якраз потрапив мені тоді ж на очі симпатичний
мк з цими пінчами Зазвичай я складую такі ідеї десь на компі на майбутнє, а потім про них надовго забуваю... Цього разу вирішила не відкладати у довгий ящик, нанизати зразу, так от і з'явилась ця сунична галявина

на цих світлинах краще видно намистини, мені вони нагадують гречку :)

ще покажу світлину з недоплетеною кулькоюУ проміжки між зеленими овальними 4 мм намистинами додала намистини 3 мм, хоча можно було б і так залишити, у середину для більшої стабільності кульки поклала акрилову намистину 1,5 см. Можна було б і все з пінчами нанизати, але у мене їх тоді стільки не було.

З цієї кульки почалась моя любов до пінчів. Наразі маю вже цілу колекцію різного намиста з них. Покажу її трохи пізніше, коли донизаю чергову прикрасу.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Style Credit